AV-TYLOSIN 20% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-TIAMULIN 10% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-SULFATRIM 240
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-LINSPEC INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ENROFLOXACIN 10% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ENROFLOXACIN 5% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ANALGIN C INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-Genta 10% inj
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ADE INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây