AV – ATROPIN 0.05% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV- B COMPLEX INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-FLORDOX INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-Fe B12 20% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV- FAVETRIM 240 INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-KANA 25% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-LEMIVASOL 10% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-MULTIVITA INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-OTC 10% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây