AV-TOLTRAZURIL 5%
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-TOLTRAZURIL 2.5%
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-TILMICOSIN 25% ORAL
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-NORFLOXACIN 20%
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-HEPA SOLUTION
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-FLOR 10%
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-ENROFLOXACIN 10%
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-ENROFLOXACIN 0.5%
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-CALPHOS
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây