AV – ATROPIN 0.2% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ANALGIN 30% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ADEK VIT
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-CLAZURIL 2.5% ORAL
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-DEXA INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-ATASAL INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-HYDRATOR
Thuốc bột hòa tan
Thông tin sản phẩm
AV-LIVGARD
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
AV-NYSTATIN SUSPENSION
Dung dịch thuốc nước
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây