AV-LEVASOL 15
Thuốc bột hòa tan
Thông tin sản phẩm
AV-LEVASOL 20
Thuốc bột hòa tan
Thông tin sản phẩm
AV-TIAMULIN 10% WSP
Thuốc bột hòa tan
Thông tin sản phẩm
AV-TIAMULIN 80% WSP
Thuốc bột hòa tan
Thông tin sản phẩm
AV-OTC 20% INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-DIODINE
Thuốc sát trùng
Thông tin sản phẩm
AV-DOCSONE
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-B12 INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
AV-TYLOSPEC INJ
Dung dịch thuốc tiêm
Thông tin sản phẩm
Lời khuyên từ chuyên gia

Xem thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm tại đây